Openingstijden:

07:00 - 21:30

Uitsluitend bereikbaar via WhatsApp:

0630257369

Algemene voorwaarden

  1. DEFINITIES
    Mauricio Franklin PT (hierna: Mauricio Franklin PT): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.

Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Mauricio Franklin PT en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.

(Sport)Activiteiten: de groepslessen (waaronder vechtsport), personal trainingen, zelfstandig trainen, en persoonlijke coaching die u kunt volgen bij Mauricio Franklin PT.
Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan Mauricio Franklin PT. Het lesgeld betaalt u voor de credits en de abonnementen. Deze credits en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die Mauricio Franklin PT geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen mee bedoeld worden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer/Cliënt zich bij Mauricio Franklin PT heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles (waaronder vechtsport), groepsles, personal training, gebruik maken van de materialen en/of toestellen, of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van Mauricio Franklin PT) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.

3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door Mauricio Franklin PT geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en Mauricio Franklin PT niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.3 Indien zich naar het oordeel van Mauricio Franklin PT onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is Mauricio Franklin PT bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.
3.4 De overeenkomst gesloten met Mauricio Franklin PT is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

4. LIDMAATSCHAP

4.1 Aard van het lidmaatschap: Het lidmaatschap stelt de Deelnemer in staat gebruik te maken van de locatie(s), faciliteiten, apparatuur en diensten van Mauricio Franklin PT zoals die worden bepaald en beperkt door het van toepassing zijnde lidmaatschap. Het lidmaatschap kan niet door de Deelnemer worden overgezet, tenzij dit passend wordt geacht door Mauricio Franklin PT.

4.2 Wijziging van details: De Deelnemer dient Mauricio Franklin PT per e-mail op de hoogte te stellen van alle wijzigingen van zijn/haar gegevens die relevant zijn voor het lidmaatschap.

4.3 Lidmaatschap aanhouden: Mauricio Franklin PT houdt een lidmaatschap alleen voor een Deelnemer aan als hij/zij in aanmerking komt voor het door de Club opgestelde beleid voor het aanhouden van een lidmaatschap. Om hiervoor in aanmerking te komen moet hij/zij een goede betaalstatus hebben, ofwel alle administratie- en inschrijfkosten en maandelijkse kosten hebben betaald. Een lidmaatschap kan worden aangehouden voor een minimumperiode van 7 dagen en een maximumperiode van 8 weken per lidmaatschapsjaar.

4.4 De Deelnemer gaat een contractduur aan voor 1 maand, voor 6 maanden of voor 12 maanden. Na afloop van elke contractduur, wordt het lidmaatschap stilzwijgend per maand door verlengt. 

4.5 De Deelnemer gaat akkoord met de betaling van de lidmaatschapskosten en met de voorwaarden over automatische incasso zoals beschreven in de lidmaatschapsovereenkomst.

5. BETALINGEN EN LESGELD

5.1 De deelnemer gaat akkoord met de betaling van het lidmaatschap en met de voorwaarden over automatische incasso zoals beschreven in de Lidmaatschapsovereenkomst van Mauricio Franklin PT. 

5.2 De Deelnemer dient aan Mauricio Franklin PT een ingevulde en ondertekende Lidmaatschapsovereenkomst te verschaffen (online of op papier), waarmee de Deelnemers Mauricio Franklin PT machtigt om via zijn Betalingsprovider het lidmaatschap automatisch te incasseren van zijn/haar Betaalrekening vóór elke betalingstermijn.

5.3 De lidmaatschapskosten worden altijd vooruit betaald via automatisch incasso of bankoverschrijving. 

5.4 De automatische incasso vind altijd plaats in de eerste week van de maand. 

5.5. Start de Deelnemer halverwege de maand, dan wordt er na rato van het aantal dagen van die maand lidmaatschapsgeld afgeschreven samen met de volledige daaropvolgende maand. 

5.6 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven

5.7 Mauricio Franklin PT is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

5.8 Mauricio Franklin PT is bevoegd om de tarieven te verhogen gedurende de loop van een contractperiode (6 of 12 maanden). De Deelnemer heeft altijd het recht hier wel of niet mee akkoord te gaan. Gaat de Deelnemer hier niet mee akkoord, dan wordt de verhoging van het lidmaatschap pas toegepast na afloop van de contractduur van 6 of 12 maanden. Waarnaar het lidmaatschap van de Deelnemer altijd per maand stilzwijgend wordt door verlengt. Dit noemen we een maandelijks opzegbaar lidmaatschap.

5.9 Wanneer een Deelnemer een maandelijks opzegbaar lidmaatschap heeft, is Mauricio Franklin PT bevoegd om direct een verhoging in tarieven door te voeren. 

5.10 Indien de Deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die Mauricio Franklin PT in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

5.11 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.

5.12 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.13 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.14 Mauricio Franklin PT is bevoegd om administratiekosten in rekening te brengen voor alle administratieve handelingen die zij verrichten omtrent het opstarten/wijzigen/opzeggen van het lidmaatschap van de Deelnemer.

6. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

6.1 Mauricio Franklin PT zal via het aanmeldsysteem bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

6.2 Indien Mauricio Franklin PT voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is Mauricio Franklin PT bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door Mauricio Franklin PT schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat Mauricio Franklin PT gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

7. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

7.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld/credits geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door Mauricio Franklin PT anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

7.2 Deelnemer dient te allen tijde minimaal 1 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Activiteit te melden bij Mauricio Franklin PT. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via de website of applicatie. Indien dit korter dan 1 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

7.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is Mauricio Franklin PT verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van Mauricio Franklin PT, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal Mauricio Franklin PT mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

7.4 Mauricio Franklin PT behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is Mauricio Franklin PT nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van Mauricio Franklin PT ligt.

8. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN MAURICIO FRANKLIN PT

8.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

8.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan Mauricio Franklin PT mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door Mauricio Franklin PT. Mauricio Franklin PT zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

8.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan Mauricio Franklin PT, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

8.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

8.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Mauricio Franklin PT. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk.

8.6 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer om gebruik te maken van apparatuur die een eventuele medische aandoening kan doen verergeren.

8.7 De Deelnemer verklaart aan de Club, Mauricio Franklin PT en haar directeurs, officiers, werknemers, aannemers en vertegenwoordigers geen fysieke of medische aandoening of een andere handicap of aandoening te hebben die kan worden beïnvloed of verergerd door het gebruik van de Club en haar faciliteiten, of die door het gebruik van de Club en haar faciliteiten kan leiden tot ziekte, verwonding of de dood.

8.8 Indien de Deelnemer bij aanvang van de Lidmaatschapsovereenkomst of daarna gezondheids- en/of medische klachten heeft, dient de Deelnemer deze met zijn/haar dokter te bespreken voordat gebruik gemaakt kan worden van de activiteiten van Mauricio Franklin PT en de apparatuur.

8.9 De Deelnemer erkent dat Mauricio Franklin PT hem/haar geen medisch advies heeft verstrekt voorafgaand aan het gebruik van de apparatuur en dat Mauricio Franklin de Deelnemer ook geen medisch advies kan verstrekken na het gebruik van de apparatuur.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Mauricio Franklin PT waarschuwt de Deelnemer dat hij/zij bij gebruikmaking van de Club en haar recreatieve diensten, risico loopt op lichamelijk letsel, blijvende handicaps en de dood.

9.2 De Deelnemer erkent dat dergelijk letsel niet alleen kan worden veroorzaakt door zijn/haar handelen, maar ook door de handelingen, nalatigheden of onoplettendheden van derden.

9.3 Mauricio Franklin PT heeft alles gedaan om te zorgen dat de recreatieve diensten en faciliteiten die hij levert veilig zijn. De Deelnemer erkent echter dat er aan het gebruik van de Club aanzienlijke en inherente risico’s verbonden zijn. De Deelnemer gaat er dientengevolge mee akkoord dat hij/zij deelneemt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

9.4 Mauricio Franklin PT is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

9.5 Mauricio Franklin PT is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, dan wel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door Mauricio Franklin PT, of instructeurs en trainers in dienst van Mauricio Franklin PT, gegeven instructies.

9.6 Mauricio Franklin PT is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mauricio Franklin PT. Indien Mauricio Franklin PT aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van Mauricio Franklin PT genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

9.7 Deelnemer is jegens Mauricio Franklin PT aansprakelijk wanneer Mauricio Franklin PT op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door Mauricio Franklin PT – of instructeurs en trainers in dienst van Mauricio Franklin PT – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient Mauricio Franklin PT te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

9.8 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. Mauricio Franklin PT is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

9.9 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is Mauricio Franklin PT niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade etc. etc. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op Mauricio Franklin PT, aangezien door deelname aan een Activiteit bij Mauricio Franklin PT slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

10. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

10.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van Mauricio Franklin PT opvolgen.

10.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zonodig door Mauricio Franklin PT te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

10.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop Mauricio Franklin PT de situatie zal beoordelen.

10.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

10.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door Mauricio Franklin PT, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor Mauricio Franklin PT. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door Mauricio Franklin PT.

11. FOTO’S EN VIDEO OPNAMEN

11.1 De Deelnemer geeft Mauricio Franklin PT toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

12. MINIMUMLEEFTIJD

12.1 Alle leden van Mauricio Franklin PT moeten minimaal 14 jaar oud zijn.

12.2 Voor minderjarigen tussen de 14 en 18 jaar geldt het volgende: Voor een lidmaatschap bij Mauricio Franklin PT moet een vragenlijst worden ingevuld door een ouder of voogd, waarin zij toestemming geven dat hun kind bij ons mag sporten. 

13. KINDEREN VAN DEELNEMER

13.1 Deelnemer mag, mits de trainers dit niet als belemmerend ervaren, zijn/haar kinderen meenemen naar Mauricio Franklin PT om toe te kijken/te wachten terwijl zij aan het sporten zijn. 

13.2 Deelnemer mag zijn/haar kinderen meenemen op eigen risico. 

13.3 Mauricio Franklin PT is niet aansprakelijk voor ongevallen/letsel aan kinderen onder de 14 jaar. 

14. TOEGANG VOOR NIET-LEDEN

14.1 Alleen het Lid (iemand die officieel ingeschreven is bij Mauricio Franklin PT) heeft toegang tot de Club, tenzij dit anders staat vermeld in de Lidmaatschapsovereenkomst. Het is geen enkel Lid toegestaan een niet-lid mee naar de Club te nemen zonder te communiceren hierop goedkeuring te ontvangen van Mauricio Franklin PT.

14.2 Overtreding van clausule van deze Voorwaarden heeft tot gevolg dat: 

-Het Lid verantwoordelijk en aansprakelijk is voor enige verwonding, verlies veroorzaakt door het niet-lid.

-Het Lid automatisch een nieuw lidmaatschap voor het niet-lid aanvaardt. Het betreffende Entreegeld en de Ledencontributie worden als volgt bij het Lid in rekening gebracht:

-Het bedrag wordt van zijn/haar Betaalrekening afgeschreven;

-Vooruitbetaald Abonnement: het Lid ontvangt een factuur voor dit bedrag;

14.3 Indien conform clausule:

-Betaling heeft plaatsgevonden, of de proefperiode/actie periode is betaald en officieel aangevraagd via onze website of per e-mail, heeft het niet-lid gedurende recht op toegang tot de club, volgens de afgesproken actie periode; Indien het niet-lid gebruik wenst te maken van het lidmaatschap, dient hij/zij de Club ook daadwerkelijk te bezoeken, waarbij hij/zij zich net als andere leden dient te houden aan de verplichtingen krachtens de Lidmaatschapsovereenkomst;

14.4 Mauricio Franklin PT behoudt zich het recht voor het lidmaatschap van het Lid dat een niet-lid meeneemt naar de Club zonder toestemming te beëindigen.

15. VIDEO- EN AUDIOTOEZICHT

15.1 Om veiligheidsredenen maakt Mauricio Franklin PT gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren.

15.2 Middels het ondertekenen van de Lidmaatschapsovereenkomst erkent de Deelnemer dat hij/zij na toegang bij Mauricio Franklin PT onder video- en audio toezicht en –opname staat.

15.3 Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, kleed- en beoordelingsruimtes.

16. APPARATEN EN MATERIALEN

16.1 De Deelnemer begrijpt en erkent dat Mauricio Franklin PT de apparaten en materialen koopt of leaset van een derde en om die reden zelf geen van de apparaten en materialen in de Club(s) heeft gefabriceerd.

16.2 De Deelnemer begrijpt en erkent dat Mauricio Franklin PT recreatieve diensten verleent en dus niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele gebrekkige apparaten en materialen. 

17. GESCHILLEN

17.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Geschillen tussen de Deelnemer en Mauricio Franklin PT over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Mauricio Franklin PT te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als Mauricio Franklin PT worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

17.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Mauricio Franklin PT heeft voorgelegd.

17.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

17.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is Mauricio Franklin PT aan deze keuze gebonden. Wanneer Mauricio Franklin PT dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door Mauricio Franklin PT schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Mauricio Franklin PT de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Mauricio Franklin PT gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

17.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

17.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Mauricio Franklin PT surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

17.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten te zijn.

Mauricio Franklin PT

BTW: NL002445871B26

KVK: 69174105